14 KIDAMBI Srikanth 56,499 / 26 15 SAI PRANEETH B. 56,467 / 23 24 Lakshya SEN 46,597 / 24 28 Sameer VERMA 45,319 / 25 30 PRANNOY H. S. 43,535
7 PUSARLA V. Sindhu 82,434 / 25 19 Saina NEHWAL 49,257 / 23 91 Ashmita CHALIHA 19,945 / 10 96 Mugdha AGREY 19,160 / 14 103 AAKARSHI KASHYAP 18,170 /