Sharma Award

Sharma Award

Awardees

Sharma Award

Year Awardee Name Photo
1994 P.V.V.LAKSHMI
1993 RAJEEV BAGGA RAJEEV BAGGA
1992 SEEMA BHANDARI
1991 MANJUSHA PAWANGADKAR
1990 HARJEET SINGH
1989 NOT AWARDED
1988 MALLIKA BARUAH
1987 MALLIKA BARUAH
1986 LEROY D’SA
1985 MADHUMITA BISHT
1984 HUFRISH NARIMAN
1983 NOT AWARDED
1982 NOT AWARDED
1981 PARTHO GANGULI
1980 SYED MODI SYED MODI
1979 SATISH BHATIA
1978 PRAKASH PADUKONE PRAKASH PADUKONE
1977 AMI M GHIA
1976 DEVINDER AHUJA
1975 NOREEN PADUA
1974 DINESH KHANNA