Roll of Honour

BAI PRESIDENTS

ROLL OF HONOUR

SI NO. NAME TENURE
1. HON. JUSTICE RAJADHYAKSHA 1950-55
2. HON. MORARJI DESAI 1955-56
3. DR. DEV RAJ NARANG 1956-57, 61-63, 74-75
4. HON. S.K PATIL 1957-58
5. H.H. MAHARANI GYATRI DEVI 1958-60
6. HON. RAJKUMARI AMRIT KAUR 1960-61
7. MR. SUSHIL KUMAR RUHIA 1963-67, 71-74
8. MR. SUBHASH K. AGARWAL 1968-71
9. HON. DR. GYANI ZAIL SINGH 1975-76
10. HON. MD. SHAFI QUERESHI 1976-81
11. HON. V.C SHKLA 1981-82
12. HON. VASANT SATHE 1982-85
13. MR. FAZIL AHMAD 1985-2004
14. MR. V.K VERMA 2004-11
15. HON. DR. AKHILESH DAS GUPTA 2011-17
16. HON. DR. HIMANTA BISWA SARMA 2017 - ONWARDS
BAI SECRETARIES

GENERAL SECRETARIES

SI NO. NAME TENURE
1. MR CASMIRO GOMMS 1950-60
2. MR. A.L. DEWAN 1960-62
3. MR. G.K SHARMA 1968-74
4. MR. S.R. CHADHA 1962-68, 74-86
5. MR. L.C. GUPTA 1986-2008
6. DR. VIJAY SINHA 2008-16
7. MR. AJAY KUMAR SINGHANIA 2017 - 2022
8. SHRI SANJAY MISHRA 2022 - ONWARD