1 Siril Varma S. S. ★ 2314 points 2 Ansal Yadav ★ 2142 points 3 Kartikey Gulshan Kumar ★ 1909 points 4 Aryamann Tandon ★ 1751 points 5 Rahul Yadav